Моя история успеха

Добавить свою историю успеха
 

ФИО: Токтамысова Сара Советханкызы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Токтамысова Сара Советханкызы родилась 29 марта 1986 года в селе Аксуат Таргабатайского района ВКО. В 2003 году закончила школу – гимназию № 5 имени Шакарима и этом же году поступает в СГПИ и в 2008 заканчивает институт с отличием. Первый раз в 23 февраля 2001 года взяв в руку домру, она в течение вот уже нескольких лет является победителем городских, областных, республиканских молодежных конурсов «Айтыс». 2001 год – призер областного школьного конкурса «Айтыс»(1 место); 2003 год - призер молодежного конкурса «Айтыс», организованный Журсином Ермановым «Тілім менің – түнілмегін»(2 место); 2003 год – выиграла главный приз (автомобиль) в конкурсе «Айтыс», посвященный 200 – летию Махамбету Отемисову ; 2003 год - выиграла главный приз (автомобиль) в конкурсе «Айтыс», посвященный 200 – летию Дулату Бабатайулы; Победитель «Айтыс», посвященных в честь 110 – летия Турару Рыскулбекову, 70 - летию казахской газете «Қазақ әдебиті», 100 - летию Нуртасу Ондасынову, 80- Алкей Маргулану, который проходил в Баянауле. В 2004 году известные стране 11 акынов – ипровизаторов в Москве представляли айтыс, где было она была признана лучшей в своем представлении. В этом же году в г. Бишкек проходит конкурс среди поэтов - импровизаторов Казахстана и Киргизии, где она занимает первое место. Призер конкурса «Айтыс» (2 место), который проходил в Ташкенте в честь 160 – летия великому акыну Абаю. Победитель конкурса «Айтыс», прошедший при поддержке Президента страны в честь 300 – летия батыра Раимбека. В 2006 году 17 апреля посещает Китай с показательной программой. 2007 год - призовое первое место в конкурсе «Айтыс», посвященному в честь памяти Д.А.Конаева. 2007 год - призовое второе место в конкурсе акынов – импровизаторов, который прошел в честь послания Главы государства «Елбасы жолдауы – елдіктің аркауы» В 2008 году 12 поэтов - импрвизаторов с творческой программой посещают Францию. Одной из них была Сара Советханкызы, которая привлекла внимание публики своим талантом в красноречии. 2010 год – победитель конкурса акынов – импровизаторов, прошедший в честь 15 – летия Конститутции РК. Жизненное кредо Сары: «Иди медленно , но уверенно». Сара Советхановна за высокие достижения является лауреатом премии «Талантливая молодежь Казахстана».

Тоқтамысова Сара Советханқызы 1986 жылы 29 наурызда қазіргі ШҚО, Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында дүниеге келген. Әкесі Тоқтамысов Советхан Қалмұханбетұлы, шешесі Ақшалова Шакербану Асқарқызы. Сара 2003 жылы Семей қаласындағы №5 гимназия-мектебін тәмәмдаған. 2003 жылы Семей қаласындағы Семей педагогикалық институтқа түсіп, 2008 жылы филолог оқытушы мамандығын үздік дипломмен алып шығады. 2001 жылы 23 ақпанда алғаш қолына домбыра ұстап, қалааралық оқушылар айтысына қатысып, бас жүлдені иеленді. Ары қарай облыстық , республикалық айтыстарға жолдама алды. 2001 жылдың мамыр айында облыстық оқушылар айтысынан 1 орын алған. Кішкентайынан өнерін ұштай түскен ақын қыз, көптеген белестерден өтіп, 2003 жылы Жүрсін Ерман ұйымдастырған республикалық «Тілім менің-түңілмегін» атты ақындар айтысына қатысып 2 орын алған, дәл сол жылы Махамбет Өтемісұлының 200 жылдығына арналған айтысқа қатысты, одан әрі Дулат Бабатайұлының 200 жылдығына арналған айтысқа қатысып тұңғыш автокөліктің иегері атанды. 2 рет жекпе-жек айтысқа қатысқан. Тұрар Рысқұловтың 110 жылдығы, қазақ әдебиеті газетінің 70 жылдығы, Түркістан қаласында өткен Нұртас Оңдасыновтың 100 жылдығы, Баянауылда өткен Әлкей Марғұланның 80 жылдығына арналған республикалық айтыстардың 1 орын иегері болған. 2004 жылы 20 қазанда еліміздің таңдаулы 11 ақындарымен бірге Ресей мемлекетінің Мәскеу қаласында қазақтың айтыс өнерін көрсетіп, жүлдегер атанды. Дәл осы жылы Қырғыз астанасы Бішкек қаласында өткен қазақ-қырғыз ақындарының арасында өткен жекпе-жекте 1 орынға ие болды. 2005 жылдың наурыз айында Өзбекстан астанасы Ташкентте өткен Абай атамыздың 160 жылдығына орай өткізілген сөз додасында жүлделі 2 орынға ие болды. Одан әрі 2005 жылы 6 тамызда Елбасының қолдауымен өткен, Райымбек батырдың 300 жылдығына арналған айтыста бас жүлде иегері. 2006 жылы 17 сәуірмен 27 сәуір аралығында Қытайдағы қандастарымызға өнер сапарымен барып, 12 қаласында болып, өнер көрсетіп қайтты. Қызылорда қаласының 80 жылдығына арналған айтыста, осы қаланың әкімі болған Икрам Әдірбек мырзаның тағайындаған жүлдесін алған. 2006 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткен айтыстың 1 орын жүлдегері, 2007 жылы 12 қаңтарда өткен Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 95 жылдығына орай өткізілген айтыстың 1 орын иегері.Сонымен қатар 2008жылы Франция мемлекетінде Қазақстаннан барған 12ақынмен бүкүл халықты өнерімен тәнті етті. Тұрар Рысқұловтың 110 жылдығына,Иса Байзақовтың 110 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысының 1орын иегері.2007 жылы «Елбасы жолдауы-елдіктің арқауы» атты республикалық ақындар айтысында жүлделі 2орын жеңімпазы.2010 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясының 15 жылдығына арналған республикалық айтыстың бас жулдегері.2012 жылы Қызылорда облысында Қалжанахун Бөлекбайұлына арналған айтыстың 1орын иегері және т.б ақындар айтысының жеңімпазы. Ақын қыздың өмірлік ұстанымы «Ақырын жүріп-анық бас». Сара 5 жылдан кейін өзін осы айтыс өнерінде айшықты орны қалған, өзіндік тұғыры бар, өзінің салған дара жолы бар айтыстың ақын қызы. Бос уақытында қызықты кітаптар оқығанды, жақын құрбыларымен демалып, қызықтағанды ұнатады! Қазір Сара Мемлекеттік Дарын Жастар сыйлығының лауреаты.

Toktamysova Sara Sovetkhankyzy was born on March 29, 1986 in the village of Aksuat of the Targabataysky region of VKO. In 2003 she graduated from school – a gymnasium No. 5 of Shakarim and the same year comes to SGPI and in 2008 graduates from the institute with honors. The first time in February 23, 2001 having taken a domra in a hand, during here is several years the winner of city, regional, republican youth of "Aytys". 2001 – the prize-winner of the regional school competition "Aytys" (1 place); 2003 - the prize-winner of the youth competition "Aytys" organized by Zhursin Ermanov (the 2nd place); 2003 – She won the first prize (car) in the competition "Aytys" devoted 200th anniversary to Makhambet Otemisov; 2003 - she won the first prize (car) in the competition "Aytys" devoted 200th Dulatu Babatayula's anniversary; The winner of "Aytys" devoted in honor of 110th anniversary to Turar Ryskulbekov, 70 th anniversary to the Kazakh newspaper, 100 th anniversary to Nurtas Ondasynov, 80th Alkey Margulanu which passed in Bayanaula. In 2004- eleven famous akyns of the country represented in Moscow where they were recognized as the best in the representation. Same year she passes competition among poets - improvisators of Kazakhstan and Kyrgyzstan where she wins first place in Bishkek. The prize-winner of the competition "Aytys" (the 2nd place) which passed in Tashkent in honor of 160th anniversaries of the great akyn Abay The winner of the competition "Aytys" which passed with assistance of the President in honor of 300 th anniversary of the batyr Raimbek. In 2006 on April 17 visits China with the indicative program. 2007 - a prize-winning first place in the competition "Aytys", devoted in honor of memory D.A.Konayeva. 2007 - a prize-winning in competition of akyns – improvisators which passed in honor of the message of the Head of state "Elbasa zholdaua " In 2008 12 poets - improvisator with the creative program visit France. Sara Sovetkhankyzy who drew attention of public with the talent in eloquence was one of them. 2010 – the winner of competition of akyns – improvisators, passed in honor of 15 – Constitution’s anniversaries of RK. Vital credo of Sara: "Go slowly, but it is sure". Sara Sovetkhanovna for high achievements is the winner of the award "Talented Youth of Kazakhstan".


ФИО: Ногайбаева Гульдана Рахимбеккызы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Ногайбаева Гульдана Рахимбеккызы родилась 3 июля 1979 году в селе Аксуат Тарбагатайского района ВКО в семье музыкантов.Имеет два диплома высшего образования - СГУ имени Шакарима (специальность - финансы) и СГПИ (специальность – музыка). В творчестве Гуьданы Рахимбеккызы сочетается в гармонии и классическое , и эстрадное, и фольклорное пение. Призер международных, республиканских, областных, городских конкурсов: 1998 год – призер междунородного смотра в честь Шамши Калдаякова (1 место); 1999 год – лауреат фестиваля «Татарские напевы-99»; 2002 год – лауреат республиканского фестиваля «Шабыт»; 2002 год – лауреат республиканских конкурсов в честь Естая Беркимбайулы, Ескендира Хасангалиева; 2006 год – лауреат республиканского конкурса в честь Асета Найманбаева; 2007 год - лауреат республиканского смотра в честь Майры Уаликызы; 2011 год - лауреат республиканского смотра в честь Амре Каушабаева; 2012 год - лауреат республиканских конкурсов в честь Естая Беркимбайулы; 2012 год – дипломант республиканского конкурса певцов и мцзыкантов в честь Нартая Бекежанова. Гульдана Рахимбеккызы можно часто видеть на сцене мерприятий, проводимых на уровне республики, частый гость телевидения и радио. Не раз приходилось ай вступать перед большой аудиторией, где присутствовал и Президент страны Н.А.Назарбаев. За яркое выступление глава государства выразил ей благодарность с теплыми пожеланиями. С концертной программой ее творческая группа ездили по городам России (Мосвка, Барнаул, Новосибирск), побывали в Турции, Монголии, Китае, Татарстане. Она автор кюев «Бейбіишілік», «Бий күйі», «Куаныш» и песен «Қыз ғұмыр», «Ақ бөкен», «Қуаныш», которые нравятся нам мелодичностью и лиричностью. В 2013 году Гульдана Рахимбеккызы получила премию и заслуженную награду из рук главы региона Б. Сапарбаева «За вклад в развитие культуры и искусства области» в номинации «Музыкальное дело».

Гүлдана Рахымбекқызы Ноғайбаева 1979 жылы 3 шілдеде Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында өнерлі отбасында өмірге келген. Білімі жоғары. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік университеттің қаржы мамандығы бойынша үздік, сонымен қатар Семей мемлекеттік педагогикалық институтын музыка мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнын бітірген. Гүлдана эстрада мен дәстүрлі домбырамен ән айтуды бірге алып жүрген өнерпаз. Оның репертуары өте кең, ауқымды, қазақтың халық әндерін, қазақ халық композиторларының және кәзіргі сазгерлердің туындыларынан тұрады. Г.Ноғайбаева көптеген Республикалық және Халықаралық конкурс байқаулардың жеңімпазы болды. Атап айтсақ 1998 жылы Шымкент қаласында өткен Халықаралық Шәмші Қалдаяқов атындағы әншілер байқауында 1 – орын, 1999 жылы «Татар жыры» - 99 байқауында лауреат, 2002 жылы халықаралық Шабыт фестивалінің лауреаты, 2002 жылы Естай атындағы Республикалық конкурстың және Ескендір Хасанғалиев атындағы байқаудың жеңімпазы, 2006 жылы Әсет Найманбаев атындағы, 2007 жылы Майра Уәлиқызы атындағы аймақтық әншілер байқауының лауреаты, 2011 жылы Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі орындаушылар конкурсында лауреат, 2012 жылы Нартай Бекежанов атындағы әнші, жыршылар конкурсында дипломант атанды, 2012 жылы Республикалық Әсет Найманбаев атындағы конкурстың лауреаты. Г. Ноғайбаева көптеген Республикалық деңгейдегі концерттерде өнер көрсетіп, Республикалық телеарналардан және радиодан жиі беріліп, көрсетіліп жүр. Ол бірнеше мәрте Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың алдында өнер көрсетіп, ыстық ықыласына бөленген. Г.Ноғайбаева әр жылдары облыс өнер майталмандары құрамында Ресейдің Москва, Барнауыл, Новосібір қалаларында, Түркияда, Қытайда, Монғолияда,Татарстанда сонымен қатар еліміздің барлық облыстарында өнер көрсетті. Өнер жолында үнемі жетістіктерге жетіп жүрген әншінің «Бейбіишілік», «Би күйі», «Қуаныш» атты күйлерімен қоса «Қыз ғұмыр», «Ақ бөкен», «Аттың сыны» атты авторлық әндері де бар. 2013 жылы Г.Ноғайбаева Мәдениет министрлігінің «Мәдениет саласының үздігі» атағын алды және «Мәдениет пен өнерді дамытуға қосқан үлесі үшін» облыс әкімінің сыйақысын жеңіп алды.

Nogaibayeva Guldana Rakhymbekkyzy was born in 1979 in the village of Aksuat Tarbagatai District ,East Kazakhstan region. She graduated from the faculty of Finance of Semey State University named after Shakarim. Her second high education is Diploma in Music of Semey Pedagogical Institute. Guldana is a creative person performing pop and folk music. As a dombra-player she performs musical works by the Kazakh Folk composers. 1998 - the first place winner of the International Contest named after Shamshi Kaldayakov in Shymkent 1999 – the laureate of the Contest ’Tatars’ Songs’ 2002 - the laureate of the International festival ‘Shabyt’ 2002 – the winner of the Republican Contest named after Estai 2006 - the laureate of the Republican Contest named after Aset Naimanbayev 2007 – the laureate of the Regional Contest named after Maira Valikyzy 2011 - the laureate of the Republican Contest named after Amre Kashaubayev 2012 - the laureate of the Republican Contest named after Nartai Bekezhanov Nogaibayeva Guldana has been invited to play the dombra at different functions, including concerts at the state stage. Our President Nursultan Nazarbayev appreciates highly her talent. Demonstrating her musical gifts she visited Russia, China, Turkey, Mongolia where spectators applauded her. She is the author of songs ‘ the Peace’, ’The Day of Dance’, ‘The Joy’,’The Girl’s life’. Nogaibayeva Guldana was awarded The Culture Ministry’s Mark for Excellence in Music and the Regional Akim’s prize for the contribution in Music and Art.


ФИО: Сейсенова Алмагуль Даулетказыкызы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Сейсенова Алмагуль Даулетказыкызы родилась 1 июля 1971г. в г.Алматы. Замужем, мать двоих сыновей. С 1978 по 1988г. училась в общеобразовательной средней №5. Школу закончила с золотой медалью. С 1988 г. по 1993 г. училась в г. Алматы в Казахском государственном университете имени Кирова (специальность «Русский язык и литература в национальной школе» ). Закончила высшее учебное заведение с отличием. После окончания университета работает с 1993г. по 1995 г. работает ассистентом Казахской государственной архитерно – строительной академии 1995г. – 1998 г. – аспирантка дневного отделения кафедры общего языкознания Казахского национального университета им. Аль-Фараби. В 1998 году защитила диссертацию на тему «Лингвистическая культурология: сравнительный анализ формам этикета » 1998 год – старший преподаватель, доцент (с декабря 1998г.) кафедры лингвистики высшей школы права «Адлет». С апреля 2002 года декан Университета Международного Бизнеса. Обучая студентов-иностранцев русскому и казахскому языкам, издала ряд учебных пособий и монографий. В 2004 году поступила в Высшую школу права «Адлет» и получила диплом с отличием по специальности «Юриспруденция». В области правоведения были профессионально переведены материалы (законы, приказы, документы, нормативно – правовые акты и т.д.)с казахского на русский, с русского на казахский и даны в печать. В 2007 году переводится в Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики. В 2008 году в данном заведении по специальной педагогике открыла лабораторий по проблеме «Обучение детей с ограниченными способностями по казахскому языку» и в дальнейшем стала руководителем научно – исследовательской работы по социальной адаптации и профессионально – трудовой реабилитации детей и подростков с проблемами в развитии. Сейсенова А.Д. автор 80 научно – исследовательских, учебно – методических работ по казахскому языку и его национальным особенностям, этнической культуре народа, о влиянии культуры на язык и их взаимосвязи, по защите прав детей с ограниченными возможностями и в дальнейшей их поддержке. Кандидат филологических наук, доцент Сейсенова А.Д. в соавторстве с Героем Социалистического Труда, кандидатом педагогических наук, почетным учителем Нуртазиной Р.Б. издали ряд учебников и учебных пособий по казахскому и русскому языку для детей дошкольного обучения, начальных и средних классов. За книгу «Мен оқимын,ойламын, ойнамын» стали лауреатами премии «Платиновый Тарлан». Алмагуль Даулеткызы содействует движению Открытого общества и Фонда Сорос-Казахстан в инициативе «Право и Здоровье» проектом «Права человека в области здоровья».Член редакции журнала «ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС- ӘЛЕУМЕТТІК кызмет» Сейсенова А.Д. является экспертом, консультантом международных авторских программ и проектов государственных и негосударственных учреждений по составлению правил, стандартов, официальных документов. Принимает активное участие в решении актуальных вопросов нашего общества и является частым гостем телепередач и телешоу в качестве консультанта.

Сейсенова Алмагүл Дәулетқазықызы 1971 жылдың шілде айының 1де Алматы қаласында дүниеге келген. Тұрмыс құрған, екі ұл баласы бар. 1978 жылы Семей қаласындағы № 5 қазақ орта мектебінің 1 – сыныбына барып, 1988 жылы аталған мектепті Алтын медальмен тәмамдады. 1988 жылы Алматы қаласындағы С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің филология факультетіндегі «Ұлттық мектептегі орыс тілі мен әдебиеті» бойынша оқуға түсіп, 1993 жылы үздік бітіреді. Еңбек жолын Қазақ Мемлекеттік Сәулет-Құрылыс Академиясының қазақ тілі кафедрасының ассистенті ретінде бастады (1993–1995жж.). 1995-1998 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Жалпы тіл білімі кафедрасының жанында аспирантураның күндізгі бөлімінде оқыды. 1998 жылы «Лингвистикалық мәдениеттану: этикет формаларына салыстырмалы талдау» атты тақырыпта қазақ тілінде кандидаттық диссертация қорғады. 1998 жылы Алматы қаласындағы «Әділет» Жоғары Құқық мектебінің лингвистика кафедрасының аға оқытушысы, доценті (1998 ж. желтоқсан айынан бастап) болып қызметін жалғастырды. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу», «Заңгерлік іс жүргізу», «Заңгерлерге арналған қазақ тілі» атты арнайы курстардың бағдарламаларының авторы ретінде оларды сынақтан өткізіп, студент-заңгерлерге арналған қазақ тілін оқытуға арналған CD-бағдарламаның авторларының бірі болып, заңгерлік мамандық бойынша аспиранттар, ізденушілер мен магистранттардың қазақ тілінен кандидаттық минимум тапсыруына арналған бағдарламаны дайындап жасады. Сейсенова Алмагүл Дәулетқазықызы Халықаралық Бизнес Университетінің жанындағы Жазғы Тіл мектебінің академиялық деканы (2002 жылдың сәуір – тамыз айлары) болып қызмет етті. Бұл қызметі барысында шетел азаматтарына қазақ және орыс тілдерін меңгертіп, бағдарламалық тұрғыдан қамтамасыз етті және бұл үдерісті басшы ретінде ұйымдастырды. 2004 жылы Юриспруденция Академиясы – «Әділет» Жоғары құқық мектебіне оқуға түсіп, оны 2006 жылы Юриспруденция мамандығы бойынша үздік дипломмен тәмамдады. Заңтану саласы бойынша (әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, құқық қорғау, халықаралық, зияткерлік құқық, еңбек құқығы, әлеуметтік қамсыздандыру т.с.с.) ресми материалдар мен құжаттарды қазақ тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қазақ тіліне жетік түрде аударып, басылымға ұсынды. 2007 жылы Түзеу педагогикасының Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы жанындағы Арнайы педагогика бойынша ғылыми-зерттеу институтына қызметке ауысты. 2008 жылдың қаңтар айында аталмыш мекеменің Арнайы педагогика бойынша ғылыми-зерттеу институтында «Қазақ тілінде оқитын мүмкіндіктері шектеулі балаларға арнайы білім беру» зертханасын ашып, жұмысын ұйымдастырды. Жоғарыда ресми атауы көрсетілген зертхананың меңгерушісі ретінде Алмагүл Дәулетқазықызы арнайы білім беру үдерісін ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету және мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік тұрғыдан қоғамға кіріктіру мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми жетекшісі болып табылады. Сейсенова А.Д. қазақ тілі мен этноелтану, салыстырмалы тіл білімі мен қазақ тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері, тіл мен мәдениеттің өзара әсері мен байланысы, мүмкіндіктері шектеулі балаларды құқықтық қорғау және әлеуметтік тұрғыдан қолдау мәселелері бойынша 80-нен астам ғылыми зерттеулердің, оқу-әдістемелік еңбектердің авторы. Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Сейсенова А.Д. әртүрлі жастағы балаларға арнап өлеңдер мен әңгімелер шығарумен әуестеніп, Социалистік Еңбек Ері, педагогика ғылымдарының кандидаты, ұлағатты ұстаз Рафиқа Бекенқызы Нұртазинамен шығармашылық ынтымақтастықта болып, нәтижесінде мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы қазақ және орыс тілді балаларға арналған танымдық, сөйлеу тілін дамыту және тіл меңгерту мақсатындағы кітаптар, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді жазып, басылымнан шығарды. Сол еңбектердің біреуі және бірегейі «Мен оқимын, ойлаймын, ойнаймын!» кітабы үшін Тәуелсіз Платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты атанды. Сейсенова А.Д. Ашық Қоғам және Сорос-Қазақстан Қорларының «Құқық және денсаулық» атауы бар бірлескен жобасының «Денсаулық сақтау саласындағы адам құқықтары» атты практикалық нұсқаулықтың қазақ тіліндегі нұсқасының ғылыми кеңесшісі. Әлеуметтік қызметкерлер, мүгедектер мен еріктілердің қауымдастығының («ӘҚМЕҚ» ҚБ-і) заңгер-кеңесшісі, «Әлеуметтік жұмыс – әлеуметтік қызмет» журналының редакциялық алқасының мүшесі. Сейсенова Алмагүл Дәулетқазықызы халықаралық бағдарламалар бойынша жасалған жобалардың авторы ретінде мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар дайындаған Ережелер, Стандарттар мен ресми құжаттардың сараптамашысы әрі кеңесшісі болып қызмет атқарады. Қоғамымызда қазіргі кезде өзекті мәселелер бойынша ұйымдастырылып, өткізілетін телебағдарламалар мен телешоулардың сарапшысы ретінде түрлі арналарға жиі шақырылады, қоғамдық жұмыспен белсенді түрде айналысады.

Seysenova Almagul Dauletkazykyzy was born in 1971 in Almaty. In 1978 she started school 5 and finished it with gold medal in 1988. In 1988 she entered the faculty of Russian language and literature in national schools of Kazakh State University named after Kirov in Almaty. After graduating from University in 1993 she started working as an assistant teacher at Kazakh Language Department in Kazakh Architecture – Construction Academy. 1993 –1998 – postgraduate at Kazakh State University named after Al-Farabi 1998 – defended Master dissertation and awarded the academic degree of a Master in Kazakh Language. 1998 - assistant professor at Higher Law School ’Adilet’ where she elaborated special programs and taught the courses ‘ Kazakh Language for Lawyers’ , ‘Clerical Work in State Language’’ Juridical Clerical Work’. She developed the Program of Kazakh Language for entering Magistratura in Law. 2002.- head of Summer Language school at International Business University. 2006 – got Diploma of lawyer. Translated a lot of articles on civil , common, administrative, criminal, international laws from Russian into Kazakh and published them in juridical journals. 2007- Chief of the Laboratory ‘Teaching Kazakh the children with special needs( inclusive education) ‘ at the National Scientific Practical Centre. She studied the children with limited opportunities and elaborated different methods for adapting them to life in society. Seysenova A.D. published more than 80 scientific and methodical works on culture, Kazakh language, comparative linguistics, social life, education for children with special needs and juridical themes and made big contributions in these branches of social and linguistics studies. The Master of Philology, assistant professor Seysenova A.D. cooperated with the Hero of Social Labour, Master of Pedagogical Sciences, Honorable Teacher Rafika Nurtazina for many years. Their fruitful cooperation resulted in publishing a lot of works regarding the problems of development children’s speaking skills in Russian and Kazakh languages. One of these well-known works is the book ‘I learn, think, play!’, which was awarded the Independent Platina Tarlan Prize. Seysenova A.D. has been a scientific adviser of practical handbook ‘Human Rights in Getting Medical Aid’, created by the Open Society and Soros Foundation’s project ‘ Human Rights and Health’. As a lawyer- advisor she has done a lot for solution of disabled people ‘s problems. She is one of the members of “The Civil Work is the Social Service’ journal editorial team. As an author of international projects Seysenova A.D has been an expert of many governmental and non-governmental organizations’ programs of activity. She is invited to various considerable events and TV programs as an expert on civil rights.


ФИО: Сулейменова Айнаш Елеусизкызы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Сулейменова Айнаш Елеусизкызы родилась в г. Семей в 1966 г. С 1974г. по 1984 г. училась в общеобразовательной средней школе №5 г. Семей и закончила с золотой медалью. В 1984 году становится студентом Алматинского государственного университета, сдав экзамен по химии на «отлично». В 1989 году, окончив университет, по распределению работает преподавателем химии в СГМИ. В 1999 году поступает в аспирантуру. 1993 год – защита диссертации. 2001 год - доцент медицинских наук. С 2003 по 2007 год руководит кафедрой химии СМГУ. В 2003 году окончила университет «Кайнар» г.Семей и получила диплом по специальности «Иностранный язык». Кандидат наук, доцент, с 2007 года работает на кафедре биологии Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Семья: супруг работает в министерстве внутренних дел. Есть сын Али.

Сулейменова Айнаш Елеусізқызы 1966 жылы Семей қаласында дүниеге келді. 1974 жылы Семей қаласындағы № 5 орта мектептің бірінші класына қабылданып, 1984 жылы осы мектепті алтын медальға бітірді. 1984 жылы Алматыдағы Қазақтың мемлекеттік университетінің химия факультетіне химия емтиханын «5»ке тапсырып, студент болып қабылданды. 1989 жылы университетті бітіріп, мемлекеттік жолдамамен, қаладағы мемлекеттік медициналық институттың химия факультетіне оқытушы болып қабылданды. Онда 2 жыл жұмыс жасап, 1991 жылы аспирантураға қабылданды. 1993 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. 2001 жылы бітірген тақырыбы бойынша доценттік дипломын алды. 2003 жылдан 2007 жыл аралығында химия кафедрасының меңгерушілік қызметін атқарды. 2003 жылы Семей қаласындағы Қайнар университетінің ағылшын бөлімін бітіріп, дипломын алды. 2007 жылдан бастап, Астанадағы Гумилев атындағы Евразия университетінің биология факультетінде қызмет жасайды, ғылым кандидаты, доцент. Отбасы: Жолдасы сыртқы ортаны қорғау министрлігінде жұмыс атқарады. Ади атты ұлы өсіп келеді.

Suleymenova Ainash Eleusizkyzy was born in 1966 in Semey. In 1974 she started school 5 and finished it with gold medal in 1984. In 1984 having successfully passed the only exam on chemistry she entered the chemical faculty of Kazakh State University in Almaty. After graduating from University she started working as a chemistry teacher in Semey Medical Institute. 2 years later she became a post-graduate student. 1993 – defended her Master dissertation and awarded the academic degree of Master in Biology discipline. 2001 – certified as assistant professor 2003-2007- Chief of Chemistry Department at Medical Academy She has been teaching at biology faculty of Eurasian University in Astana since 2007. Marital status: married, her husband works at the Ministry of Environment Protection, they bring up their son Adi.


ФИО: Жусупов Естай Куандыкулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Жусупов Естай Куандыкулы – кандидат исторических наук, доцент Павлодарского Государственного университета. В 1992 году с золотой медалью окончил казахскую среднюю школу №5. Окончила Семипалатинский педагогический институт имени Н.К.Крупской. В 1996 году окончил Семейский Государственный университет факультет истории. В 2000 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «М.Ж.Көпейұлы және оның жазбаларындағы тұлғалар». Преподает следующие дисциплины: «Ежелгі және Орта ғасыр тарихы», «Қазақстан тарихы», «Евразия тарихы», «Мұрағаттану», «Қазақстанның Жаңа тарихы». Автор ста сорока научных трудов и трех монографий: 1.Мәшһүр Жүсіп тарихшы; 2. Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп шығармалары, 8 том; 3. Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп, 10 том. Ученым Советом университета Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы награжден медалью. Занимается исследовательской работой по теме «18-19 ғасырдағы Қазақстан тарихы, қазақ шежілері, тарихи тұлға».

Жусупов Естай Қуандықұлы— тарих ғылымдарының кандидаты, Павлодар Мемлекеттік университеттің доценті. Білім: 1992 жылы Семейдегі №5 мектепті «Алтын медальға»бітірді, 1996 жылы Семей Мемлекеттік университетінде тарих факультеті бойынша бітірді. 2000 жылы «М. Ж. Көпейұлы және оның жазбаларындағы тұлғалар» тақырыбында кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты. Ежелгі және Орта ғасыр тарихы, Қазақстан тарихы, Евразия тарихы, Мұрағаттану, Қазақстанның Жаңа тарихы сабақтарын жүргізеді. Ғылыми еңбектері: 140 ғылыми еңбектері және 3 монография. 1. Мәшһүр Жүсіп тарихшы, Павлодар 2002, Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп шығармалары, 8 том Павлодар 2006, Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп 10том Павлодар 2006. Наградтары, дипломы, сертификаты: 2000 жылы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы университет ғылыми кеңесі медалімен марапатталды Ғылыми зерттеу жұмысы: 18-19 ғасырдағы Қазақстан тарихы,қазақ шежірелері, тарихи тұлға.

Zhusipov Yestai Kuandykuly - – the Candidate of the Historical Sciences, the associate professor of Pavlodar State University. Education: In 1992 he finished with a golden medal № 5 Kazakh secondary school in Semey, in 1996 graduated from Semey State University, the History faculty. In 2000 he successfully defended her candidate dissertation on the thesis “Mashkhur Zhusip Kopeyev and the personalities in his works”. He lectures Ancient and medieval history, The History of Kazakhstan, The History of Eurasia, Heritage studies, The history of a New Kazakhstan. Scientific work: 140 scientific works and 3 monographs. 1. The historian Mashkhur Zhusip, Pavlodar, 2002 2. Kopeyuly Mashkhur Zhusip’s works, 8th volume, Pavlodar, 2006 3. Kopeyuly Mashkhur Zhusip’s works, 10th volume, Pavlodar, 2006 Awards, diplomas and certificates: In 2000 he was awarded a medal of Mashkhur Zhusip Kopeyev. Scientific and research work: The history of Kazakhstan in 18th-19th centuries, historic personalities.


ФИО: Жусупов Ертай Куандыкулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Жусупов Ертай Куандыкулы – преподаватедь, кандидат филологических наук, доцент. В 1989 году окончил с серебряной медалью казахскую среднюю школу № 5. Высшее образование получил в 1994 в стенах Казахского Национального университета имени Аль-Фараби города Алматы. Иранист-филолог, преподаватель казахского и персидского языков и литературы. Переводчик. Научные труды: 1.«Мәшһүрдің алпыс сегізінде сөйлегені»; 2. «Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы ислам дәуірі» 3. Поэма Мәшһүр-Жүсіп Көпеева «Қажымұқан» (в переработке).

Жүсіпов Ертай Қуандықұлы – оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Білімі: 1989 жылы Семей қаласындағы №5 мектепті күміс медальға бітірді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті (1994) Иранист-филолог, парсы тілі мен әдебитінің, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы. Аудармашы. Ғылыми еңбектері: «Мәшһүрдің алпыс сегізінде сөйлегені». Ұлт тағлымы. № 1 (2002) Ізбас қажы». Сарыарқа самалы. № 68 (13305) (2001) Е.Қ.Жүсіпов. «Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы ислам дәстүрі». Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығы мен Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 50 жылдығына арналған «Қазақстанның қазіргі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайына жоғары педагогикалық білім беруді реформалау: тәжірибе, проблемалар және перспективалар» тақырыбындағы өткен халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. «ЭВЕРО» ЖШС. (2001) Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің “Қажымұқан” атты поэмасы 2002 жылы тұңыш рет жас ғалым Ертай Жүсіповтың әзірлеуімен павлодарлық “Сарыарқа самалы” газетінде жарық көрген.

Zhusipov Yertai Kuandykuly is a teacher, the candidate of the philological sciences, associated professor. Education: In 1989 he finished with a silver medal № 5 Kazakh secondary school in Semey. Kazakh State University named after Al-Farabi (1994). Specialist in Iranian Studies, philologer, the Kazakh language and Kazakh Literature teacher, the Persian language and Persian Literature teacher. Translator. Scientific work: “Mashkhur’s speech in 68”. National education. №1 (2002) “Izbas Kazhi” Saryarka samaly. №68(13305) (2001) “Islamic traditions in the creation of Mashkhur Zhusip”. The international scientific and practical conference proceedings “The current economic development of the Republic of Kazakhstan and the reforms in the higher education: experience, challenges and prospectives” dedicated to the 10th anniversary of Kazakhstan Independence and to the 50th anniversary of Atyrau State University named after Kh.Dosmuhamedov. “EVERO” (2001) The poem of Mashkhur Zhusip Kopeyev “Kazhimukan” was published by Zhusipov Yertai in Pavlodar newspaper “Saryarka”.


ФИО: Жусупов Нартай Куандыкулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Жусупов Нартай Куандыкулы В 1987 году с серебряной медалью окончил казахскую среднюю школу № 5. В этом же году поступает в Семипалатинский педагогический институт имени Н.К.Крупской. В 1988-1989 годы был призван в ряды советской армии. Продолжает учебу в СПИ. В 1990 году переводится в Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби города Алматы. В 1994 году окончил с отличием. Н.К.Тусипов успешно защищает свою диссертацию «Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің фольклорлық еңбегі». Он в коллективе пользуется авторитетом, в семье - уважением, отец восьмерых детей. С 2008 года работает в Павлодарском Государственном университете имени С.Торайгырова, заведующим кафедрой казахской филологии. На данный момент работает над многотомным сборником избранных произведений известного казахского акына, философа, историка, фольклориста М.Ж.Копеева.

Жүсіпов Нартай Қуандықұлы 1987 жылы Семейдің №5 - қазақ орта мектебін күміс медальмен бітірген. Сол жылы Семей қаласының Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институтына оқуға түседі. Кеңес әскері қатарында 1988-1989 жылдары болып келгеннен кейін институттағы оқуын жалғастырады. 1990 жылы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық мемлекеттік университетіне ауысып, университетті 1994 жылы «үздік» дипломмен бітіреді. Н.Қ.Жүсіпов «Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің фольклоршылық еңбегі» тақырыбында кандидаттық диссертациясын сәтті қорғайды. Ол өз ұжымында беделі бар, жанұясында құрметті, 8 баланың әкесі. 2008 жылдан бастап С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарады. Қазіргі таңда қазақтың белгілі ақыны, философы, тарихшысы, фольклортанушысы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының көп томдық (20 томдық) шығармалар жинағының және « Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы энциклопедия сының » редакциялық алқасының мүшесі, сондай-ақ аталған көп томдықтың 5, 6, 7, 11, 20 томдарының құрастырушысы, араб жазуынан аударып, ғылыми түсініктемелерін беріп баспаға әзірлеушісі болып табылады.

Zhusipov Nartai Kuandykuly finished with silver medal № 5 Kazakh secondary school in Semey. After finishing school he was admitted to Semey Pedagogical Institute named after N.K.Krupskaya. Between 1988-1989 he was in the army, after the army he continued his studying at institute. In 1990 he exchanged into Kazakh State University named after Al-Farabi, he graduated from the university with the red diploma. N.K. Zhusipov successfully defended his candidate dissertation on the thesis “M.Zh.Kopeyev’s folkloristic writings”. He is respected by his colleagues; he is a father of 8 children. Since 2008 he has worked as the Head of Kazakh philology department at Pavlodar State University named after C.Toraigyrov. He is the Senior Editor of the 20-volume book of the writings and the encyclopedia of the famous Kazakh poet, philosopher and historian M.Zh.Kopeyev. He has made a collection of the 5th, 6th, 7th, 11th and 20th volumes, translated it into Arab and wrote an explanatory text.


ФИО: Тастекеев Едилгазы Серикказыулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Тастекеев Едилгазы Серикказыулы Родился 10 мая 1970 году в селе Караул Абайского района. Дорогу к знаниям начал в школе № 5 города Семей в 1976 году. Любовь к спорту привил учитель физкультуры Борисов Владимир Григорьевич. Ребята быстро втянулись в спортивную жизнь школы, с большим увлечением занимались и посещали занятия по физической культуре. Едилгазы и еще несколько учеников школы стали серьезно заниматься спортом. Едилгазы на XIV – XV городской и областной спартакиаде занял I, III места. На Республиканских подростковых спортивных играх стал призером, завоевав I и III призовые места. В 1987 году после окончания школы поступил в Костанайский педагогический институт на факультет физической культуры. Так Едилгазы стал студентом. В 17 лет стал «Мастером спорта» СССР по бадминтону. После окончания института работал тренером в городской спортивной школе. В 1991 году был принят на работу в родную школу в качестве учителя физической культуры. Тренировал, учил любить спорт, воспитывал волу и характер своих воспитанников.

Тастекеев Еділғазы Серікқазыұлы 10.05.1970 жылы Семей облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келді. Семей қаласындағы № 5 мектепте бірінші сыныпты 1976 жылы бастады. Дене шынықтуру мұғалімі Борисов Владимир Григорьевичтің жетекшілігімен мектеп оқушыларының спортқа деген сүйіспеншілігі артты.Еділғазы және бірнеше мектеп оқушылары спортпен айналыса бастады. Еділғазы қалалық, ХІV,XV облыстық спартакиадаларда І, ІІІ орындарды иеленіп жүрсе, Республикалық жеткіншектер спорттық ойындарында І-ІІ орындарға 1987-1988 жылдары ие болды. 1987 жылы оныншы сыныпты аяқтап Қостанай қаласындағы Педагогикалық Институтының физкультура факультетінің студенті аттанды. Он жеті жасында Бадминтоннан СССР «Спорт Шебері» атағын иеленді. Институтты тамамдап Семей қаласындағы Спорт мектебіне жаттықтырушы болып орналасты. 1991оқу жылынан № 5 мектепте дене шынықтыру пәнінен мұғалім болып қызмет атқарып, жас жеткіншектердің спортқа деген әуестігін оятты.

Tastekeyev Yedilgazy Serikkazyuly was born on the 10th of May in 1970 in Abay region, in the village of Karauyl. He started going to № 5 Kazakh secondary school in Semey in 1976. Thanks to the Physical Education teacher Borisov Vladimir Grigirievich Yedilgazy and his classmates started going in for sports. Yedilgazy took part in the city sport competitions, in the XIV, XV regional competitions, he took I and III places. In 1987-1988 he took I and II places in the Republican sport competitions. In 1987 he was admitted to Kustanay Pedagogical Institute to the department of physical education. In his 17 years he got a rank of Master of Sports in badminton. After graduation he started working as a trainer in sport school in Semey. In 1991 he started working as a Physical Education teacher in № 5 Kazakh secondary school in Semey.


ФИО: Куманбаев Марат Серикжанулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Куманбаев Марат Серикжанулы родился в 1961 году в многодетной семье. После окончания средней школы в 1979 году свой трудовой путь начинает в Семипалатинском мясокомбинате. Был призван в армию. Закончив службу и выполнив долг перед родиной, он вновь возвращается на прежнее место работы. В 1985 году избран председателем дворового комитета поселка Жоламан. С 1989 по 1993 года депутатом городского маслихата. В эти года он поднимал вопрос о строительстве в поселке Жоламан школы на казахском языке. Данный вопрос был решен положительно. Сейчас в школе № 21 учатся свыше 1000 учащихся. В 2004 году по № 21 избирательному округу был избран в городской маслихат города Семей.. А сегодня является депутатом областного маслихата Восточно-Казахстанской области. Марат Серикжанулы постоянно оказывает помощь своему альмаматру. При его содействии оборудован и оснащен современными компьютерами последней модели кабинет информатики. Он всегда внимателен к своим учителям, оказывает непосильную помощь учебному заведению. Даже эта книга выпущена благодаря его безвозмездной спонсорской помощи, как дань уважения «святыни науки». В 1987 году завершив учебу в политехникуме, поступает в Государственную академию управления на специальность «Экономист», а в 2001 году - Казахскую Государственную академию права на специальность «Юриспруденция» и успешно завершает учебу. С 1991 года он занимается бизнесом. В кооперативе «Гранит» начинает работать посредником, затем открывает свою фирму «Олжас», основная задача фирмы – завершение строительства крытого рынка и сдать в эксплуатацию. Начиная с 1993 года президент «Семей Базары». В связи с переименованием «Семей Базары» и входящих в него структурных подразделений как: охранная служба «Азамат», ветеринарная лаборатория «Семейвет», комплекс «ЖанЖақ», компания «ЖаңаҚұрлысСервис», аптека «Ақшын» и торговый центр объединили в корпорацию «Ақшын». Марат Серикжанулы президент корпорации «Ақшын». Несмотря на свою занятость, он является депутатом «НурОтан» от Восточно-Казахстанской области. Вице-президент сообщества торговых предприятий РК и сферы оказания бытовых услуг по обслуживания населения. Президент Федерации тай бокса и кикбоксинга Восточно-Казахстанской области и общественного фонда «Абралы-Дегелен». Неоднократно был отмечен Благодарственными письмами главы правительства – Президента РК Н.А.Назарбаева «За вклад в развитие политической и экономической сферы Республики Казахстан». За вклад в развитие истории, культурно-нравственного наследия народа Восточно-Казахстанской области награжден медалями «Алғыс», «10 лет Конституции Казахстана», «10 лет Астане», за достигнутые успехи удостоен высшей наградой - медалью «Ерең еңбегі үшін». За активное участие в ежегодном марофоне «Ізгілікті ниет» по ВКО в номинации «Жыл адамы» признан самым лучшим руководителем года. Марат Серикжанулы удостоен звания «Заслуженный деятель спорта РК» и «Почетный гражданин города Семей». В преддверие 150-летнего юбилея Шакарима Кудайбердиулы под руководством Марата Серикжанулы была организованна и подготовлена к печачи пятитомный научный сборник под названием «Шәкәрімтану мәселелері». Курманбаев М.С. один их лучших меценатов в области образования, оказывающий постоянную помощь своей школе, талантливым детям-сиротам. Помогая школе, он оказывают помощь сотням школьников в получении достойного образования. А эти школьники через некоторое время станут работать над тем, чтобы наша страна добивалась экономических и культурных успехов. И пусть не сиюминутно, не сразу, но благодарность детей, которым была оказана помощь, не канет, как вода, уходящая в песок, а вернется к меценату и спонсору добром в последующем.

Құрманбай Марат Серікжанұлы 1961 жылы Семей қаласында көпбалалы отбасында дүниеге келген. №5 орта мектепті 1979 жылы бітіріп еңбек жолын ет-консерві комбинатында бастаған. Отан алдындағы азаматтық борышын өтеген соң бұрынғы жұмыс орнына оралды. 1985 жылы Жоламан кентінің көше комитетінің төрағасы болып сайланды. 1989 жылдан 1993 жылға дейін Семей қалалық кеңесінің депутаты болды. Осы жылдары Жоламан кентінде алғашқы қазақ орта мектебінің салынуы туралы көтерген мәселе оң шешімін тауып, бүгінде №21 орта мектепте бір мыңнан астам қазақ балалары білім нәрімен сусындауда. 2004 жылы № 21 сайлау округі бойынша Семей қалалық мәслихатының депутаттығына сайланды. Бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты. Марат Серікжанұлы өзі оқыған білім ордасы №5 мектепке де қашанда көмек қолын созып отырады. Оқушылардың ақпараттық сауатын жетілдіруде, мектепте информатика кабинетін ашып, компьютермен жабдықтады. Сабақ берген ұстаздарына деген өз қамқорлығын, құрметін қашанда назардан тыс қалдырмайды. Осы кітаптың баспадан шығуына тікелей ат салысуы оның туған еліне, оқыған мектебіне деген тағзымы деп білуге болады. 1987 жылы политехникумды, 1994 жылы Мемлекеттік басқару академиясын «Экономист» мамандығы бойынша, ал 2001 жылы Қазақ Мемлекеттік заң академиясын «Заңгер» мамандығы бойынша бітірген. 1991 жылдан бизнеспен айналысады. «Гранит» кооперативінде делдал болып жұмыс істеді, кейіннен «Олжа» деп аталған өз фирмасын ашты, фирманың негізгі міндеті – жабық базардың құрылысын аяқтап, пайдалануға беру болатын. 1993 жылдан «Семей Базары» ЖШС президенті. Ал, 2008 жылдың 2 маусым айынан бастап «Семей Базарының», «АҚШЫҢ» КОРПОРАЦИЯСЫ» деп атауының өзгеруіне байланысты, «Азамат» күзетқызметін, «Семей Вет» ветеринарлық лабораториясын, «Жан Жақ» кешенін, «Жаңа Құрлыс Сервис» компаниясын, «АҚШЫҢ» дәріханасын және сауда орталығын біріктірген «АҚШЫҢ» КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ» президенті. Құрманбай Марат Серікжанұлы «Нұр Отан» партиясының атынан Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутатығымен қатар, Қазақстан Республикасы сауда кәсіпорындары мен қызмет көрсету саласы қауымдастығының вице-президенті, ШҚО кикбоксинг және тай бокс Федерациясының және «Абыралы-Дегелең» қоғамдық қорының президенті. Қазақстанның саясаты мен экономикалық өркендеуіне қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс хатымен үш мәрте марапатталған. Шығыс Қазақстан халықтарының тарихи, мәдени және рухани мұрасын дамытуға қосқан үлесі үшін «Алғыс» медалінің, «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астанаға 10 жыл», экономикадағы, әлеуметтік саладағы, ғылымдағы, мәдениеттегі және мемлекеттік қызметтегі жеткен табыстарына «Ерен енбегі үшін» медалдарымен марапатталған. Шығыс Қазақстан облысы бойынша «2003 жылдың үздік меценаты», 2008 жылы «Білім меценаты» деп танылып, жыл сайынға «Ізгілікті ниет» марафонына белсенді қатысқандығы үшін Шығыс Қазақстан облысы бойынша мейірімділік саласында «Жыл адамы» деп танылып облыс әкімінің Дипломы мен қайырымдылық кубогін алды. Бүгін де Марат Серікжанұлы «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт қайраткері» және «Семей қаласының Құрметті азаматы» атағын иеленді. Марат Серікжанұлының меценаттық танытуының негізінде Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдық тойы қарсаңында «Шәкәрімтану мәселелері» атты 5 томды, сериялық ғылыми жинақ, «Киелі Қобыз құдыреті», «Ядролық сынақ аймағы кеше және бүгін», «Туған жерге тағзым», «Төлеужан Ысмайыловқа 80 жыл», «Тәбәрік» атты және тағы да басқа көптеген кітаптарды шығартумен қатар, түрлі қоғамдық және қайырымдылық жұмыстарымен тұрақты айналысады. Мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, қоғамдық ұйымдар мен қорларға, ардагерлер Кеңесіне, сәбилер мен балалар үйлеріне, спортшыларға, мектептерге, ұлттық орталықтарға, мәдениет және ғылым қайраткерлеріне үнемі демеушілік көрсетіп жүрген қазақ меценаты.

Kurmanbay Marat Serikzhanuly, was born in 1961 in a large family. He graduated school №5 in 1979 and started his career at meat-packing combine. In 1985 he became a chairman of street committee of Zholaman region. In 1989-1993 he was a deputy of city council. He helped to open several Kazakh secondary schools, for example today there about thousands of pupil study. Nowadays he is a deputy of an oblast maslikhat. Marat Serikzhanuli always help to this school. He helped in supplying an informatics cabinet with computers. He always pays attention to this school with great pleasure. In 1987 he graduated polytechnic institute, in 1994 academy of public administration, in 2001 Kazakh State Legal academy. Since 1991 he has been a businessman. He was intermediary of “Granit” cooperative, then he opened his own firm “Olzha”, it’s purpose was to finish the building of a market and give it to use. Since 1993 he has been a President of LLP “Semey Market”. in 2008, from June in connection with the change of the name of "Semey Market" to “Akshing Corporation”, custodial service “Azamat”, veterinary sanitary “Semey Vet”, complex “Zhan Zhak”, company “Zhana Kurilis Service”, pharmacy “AKSHING” are united into the “AKSHING” corporation and he became a President of this corporation. On behalf of “Nur Otan” party Kurmanbai Marat Serzhanuli is the deputy of region maslikhat. He is Vice president of trading company and community provision of services of Republic of Kazakhstan, also the President of Kickboxing in East Kazakhstan region, the Federation of Thai boxing and Fund of Abrali-Degeleng. Three times was honored with N.A.Nazarbayev letter of gratitude for making a contribution to the economic prosperity of Republic of Kazakhstan. He was awarded with the medals of "Gratitude", "10 years of the Constitution of Kazakhstan", "10 years of Astana" for developing of our country in the sphere of economy, social, science, culture. He was "The best Maecenas of 2003" In East Kazakhstan, in 2008 “Maecenas of Education”, also he was known “Person of the year” and was awarded by administration. Today, Marat Serzahanuli was awarded the name of “Honored Worker of sports” and was awarded the title of “Honorary citizen of Semey”.


ФИО: Дускужанов Серикан Мерекеулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Я ,Дускужанов Серикан Мерекеулы, родился в 1939 году Жанасемейском районе. С 1947 по 1956 год учился в № 5 школе. В период с 1957 по 1994 год трудился на фабрике «Первичной обработки шерсти». Я благодарен своим педагогам, которые воспитали меня, прививая любовь к труду. Я познал счастье, благодаря своим учителям, которые не раз твердили, что только труд облагораживает человека. И своих детей воспитывал, приобщая к труду. 13 мая 1959 году свою судьбу соединил с бывшей выпускницей нашей школы – Жакен Рахимовой. Выросли на дети. Воспитали мы их, дали возможность учиться по избранной специальности и стать хорошими людьми. Наш первенец Асетхан Серикканулы родился в 1960 году. Женат. Отец троих детей. Это один из активных и целеустремленных общественных деятелей нашего города. Асетхан является руководителем завода по ремонту судов. Он участвует в различных акциях. Он принимает непосредственное участие в благоустройстве родного города Семей. Депутат городского маслихата. Средний сын- Асемхан Серикканулы главный директор завода СемАЗ. Депутат областного маслихата. Супруга Сауле главный директор фирмы «Азия». Сын Еркинбек продолжил учебу в Китае, закончив учебу, вернулся домой. На данный момент работает в Алматы. Занимается предпринимательской деятельностью. Второй сын Даулет работает вместе с матерью на фирме «Азия». Старшая дочь Анар 1966 года рождения. Она окончила медицинский институт во Владивостоке. Сейчас работает и живет в городе Алматы. Супруг полковник. Воспитывают четверых детей. Жанар родилась в 1970 году, частный предприниматель. Мать двоих детей. Супруг Рашид - директор завода СемАз. Школа с 90-летней историей непосредственно связана с жизнью своих воспитанников и учителей. Годы берут свое, но несмотря на возраст, мы выпускники часто устраиваем встречи с учителями, учениками школы. Мы сохранили и храним традиции и дух школы, несмотря на то, что меняются поколения учителей и ожидания родителей, меняется общество и его требования к школе. Несите высоко знамя школы.

Мен, Дускужанов Серіққан Мерекеұлы 1939 жылы Жаңасемей ауданында дүниеге келдім. 1947 жылдан 1956 жылға дейін №5 мектепте оқып, 1957-1994 жыл аралығында “Жүн өндеу” фабрикасында еңбек еттім. Мектеп қабырғасында тәрбие мен білім берген ұстаздарымның арқасында бақытымды еңбектен таптым. Ұрпақтарымды да еңбекке баулыдым. 1959 жылдың 13 мамырында осы мектептің түлегі болған Рахимова Жәкенмен шаңырақ құрдым. Бүгінде Жәкен екеуміз екі ұл, екі қызды тәрбиелеп, жоғарғы білімді тамамдаған ұлдарымызды ұяға, қыздарымызды қияға қондырып жетістіктері мен жемістеріне тәнті болып отырмыз. Тұңғыш ұлым - Әсетхан Серікқанұлы 1960 жылы туған. Жоғары білім оқуын тамамдап, шаңырақ құрған. Бүгінгі күнде елімізді көркейтіп, жандандырып отырған азаматтардың бірі. Қазірде, ол Судорем заводында бас директор, Қалалық маслихаттың депутаты, 3 баланың әкесі. Ортаншым, Әсемқан Серікқанұлы СемАЗ заводында бас директор, облыстық маслихаттың депутаты. Жұбайы Сәуле «Азия» фирмасының бас директоры. Баласы Еркінбек Қытайдан оқуын бітіріп, қазырғы уақытта Алматыда кәсіпкер болып істейді.Екінші баласы Дәулет «Азия» фирмасынде жұмыс істейді. Бірінші қызым, Анар Серікқанқызы 1966 жылы дүниеге келді.Ол Владивосток қаласында медицина институтын тамамдап, қазіргі күнде Алматыда тұрады. Жолдасы полковник, 4 баласы бар. Екінші қызым, Жанар Серікқанқызы 1970 жылы туған, жеке кәсіпкер. Екі баланың анасы. Жолдасы Рашид СемАз заводының директоры.

I’m Dukuzhanov Serikhan Merekeyli, was born in 1939, in Zhanasemey region. In 1947-1956 I studied at school №5, in 1957-1994 I had worked at “Wool processing” factory. To thank teachers I received good knowledge. I brought up my generation to be labor and honest. In 1959 I got married with Rakhimova Zhaken one of the graduator of this school. We have two sons and two daughters. The first son – Asetkhan Serikhanuli was born in 1960. Well educated and married. Now he is manager of sir plant factory, deputy of a city maslikhat, the father of 3 children. The second Asemkhan serikhanuli is a main manager of Semey car assembly plant, deputy of an region maslikhat. His wife is a main manager of “Asia” firm. His son Erkinbek graduated China University, now he is a businessman in Almaty. The second son Almas works in “Asia” firm. My first daughter, Anar Serkhankizy was born in 1966. She graduated medicine university in Vladivostok, now lives in Almaty. Her husband isa colonel. The second daughter, Zhanar Serikhankizy was born in 1970, he is a business lady. Mother of two children. Her husband Rashid is a manager of Semey car assembly plant.


ФИО: Несиптаев Несиптай Нурмуханулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Несиптаев Нурмуханулы родился в 1949 году в селе Саргалдак (Токтамыс) Абайского района Восточно-Казахстанской области. В 1956 году был принят в первый класс школы № 5 города Семипалатинка и успешно окончил учебу. После окончания школы поступил в Семипалатинский педагогический институт. В 1970 году закончил учебу. Получив диплом учителя физики, направлен в Абайский район в школу имени Ж.Молдагалиева. В 1971 году призвали в армию выполнять свой гражданский долг. В 1972 году после службы в армии был рекомендован заведующим учебной части в восьмилетнюю школу Социалистичекого Казахстана Абайского района. А в течение 1975-1979 годов работал директором этого учебного заведения. В 1979 году был назначен председателем Акбулакского сельского совета. В 1982 году переведен директором Акбулакской средней школы. Его педагогическая деятельность в деле воспитания и образования подрастающего поколения высоко отмечена, и в 1985 году ему присвоили звание «Отличник народного просвещения». С 1991 по 2003 год занимал должность акима в селе Токтамыс. В 2003 году вышел на пенсию и переехал с семьей в город Семей. Последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне не пощадили ветерана образования, воспитавшего не одно поколение молодежи. В 2008 году его не стало, он ушел из жизни. Супруга Турсынжамал - учитель высшей категории. Мать четверых детей и бабушка одиннадцати внуков. Младший сын Арнур продолжает дело отца. Возглавляет и руководит частным предприятием «Нур-Н».

Несіптай Нұрымханұлы 1949 жылы ШҚО Абай ауданы Сарғалдақ (Тоқтамыс) ауылында туған. 1956 жылы 1 сыныпқа барып, 1966 жылы Семей қаласындағы №5 мектепті бітірген. Сол жылы Семей Пед.институтына түсіп, 1970 жылы “физика” пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірген. 1970 жылы Абай ауданының Ж.Молдағалиев атындағы мектепте мұғалім болып , 1971 жылы әскери борышын өтеуге аттанған. 1972 жылы әскери борышын өтеп келіп, Абай ауданының Социалистік Қазақстан сегіз жылдық мектебінде оқу ісінің меңгерушісі, 1975 – 1979 оқу жылында сол мектептің директоры болған. 1979 жылы Ақбұлақ ауылдық Кеңесінің төрағасы болып сайланған. 1982 жылы Ақбұлақ орта мектебінің директоры қызметіне ауысқан. 1985 жылы «Халық ағарту ісінің үздігі» атанады. Ал 1991 – 2003 жылдары Тоқтамыс ауылының әкімі болып қызмет істеп, 2003 жылы зейнеткерлікке шығып, Семей қаласына көшіп келіп, полигон зардаптары ауруынан ұзақ емделуде болып, 2008 жылы дүниеден озды. Жұбайы Тұрсынжамал жоғары санатты, әдіскер ұстаз, 4 бала, 11 немеренің анасы. Қара шаңырақ иесі – кіші баласы – Арнұр әкесі бастап иелендірген «Нұр – Н» шару қожалығының басшысы.

Nesiptay Nurimkhanuli was born in 1949 EKO Abai region, Sargaldak (Toktamis) village. In 1956 he went to school and in 1966 left school №5 in Semey. In that year he entered Semey pedagogical Institute, in 1970 graduated on “physics” specialty. In 1970 he was teacher at school named after Zh.Moldagaliev, in 1971 he was drafted into the army so that to perform military duty. In 1972 he was a Head on educational practice in Abai region 1975-1979 academic year, the school director Abay district from military duty in 1972, had been the head of the Socialist School eight years In 1979, he was elected Chairman of the Board of Akbulak rural. In 1982 he was appointed director of the school. In 1985, he awarded for the "National Excellence in Education" , In 1991-2003, he worked as the head of the village Tokhtamysh, retired in 2003 and moved to Semey city, he was treated for a long time due to the effects of the landfill and died in 2008. His wife Tursinzhamal is the experienced teacher with the highest category. She has 4 children, 11 grandchildren. Now his eldest son is held of “Nur-N” household.


ФИО: Сарсекеева Рымгуль Сапакызы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Сарсекеева Рымгуль Сапакызы родилась в 1946 году в селе Кайнар Семипалатинской области. В 1953 году была принята в первый класс школы № 5 и 1964 году закончила вышеуказанную школу. В 1965 году поступила в Семипалатинский педагогический институт на факультет казахского языка и литературы. Закончила и по получила диплом. Свою трудовую деятельность начала в школе родного села. Через некоторое время по семейным обстоятельствам переводится в город Семипалатинск. Продолжала свой педагогический путь в казахской железнодорожной школе – интернате № 12 и в казахской средней школе № 16 . Прививала детям интерес и любовь к художественной литературе, воспитывала преданности к своей Родине, служению народу и стремления к знаниям. Была заместителем директора по учебной работе. В 1987-1989 года выполняла обязанности инспектора в управлении образования Павлодарской области. Активное участие принимала в вопросах по изучению в детских садах и школах казахского языка, ведения делопроизводства на государственном языке. В 1990 году назначена старшим преподавателем кафедры казахского языка и литературы и заведующей кафедры практического казахского языка для русских групп. Как руководитель кафедры она продвигала способных студентов и ходатайствовала перед ученым советом для продолжения дальнейшего обучения в престижных ВУЗах за рубежом. В 2000 году Сарсекеева Р.С. была приглашена в Семипалатинский университет «Кайнар» на должность заведующей кафедры. Рымгул Сапакызы воспитала не одно поколение специалистов. Её выпускники трудятся во всех уголках нашей страны. Среди них есть кандидаты и доктора наук. Рымгул Сапакызы, занимаясь и воспитывая молодежь, продолжала научную работу. На ее счету свыше 40 научных трудов и учебников. Пособия и учебники для студентов 1 курса филологического факультета: «Изучаем казахский язык», «В помощь для изучающих казахский язык», «Казахский язык», выпущенные в городе Семипалатинске и Алматы. За свой многолетний труд . в сфере образования и воспитания Сарсекеева Р.С отмечена медалью СССР «За добросовестный и многолетний труд», нагрудным знаком «Отличник образовании Республики Казахстан», Почетными грамотами и благодарственными письмами республиканских, областных и городских отделов образования. Рымгул Сапакызы вырастила троих детей. Она очень счастливая мать и любимая бабушка.

Сәрсекеева Рымгүл Сапақызы 1946 жылы Семей облысы Қайнар ауылында дүниеге келген. 1953 жылы орта мектептің 1 сыныбына түсіп, 1964 жылы Семей қаласындағы №5 мектепті бітірген. 1965 жылы Семей педегогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне түсіп, ойдағыдай бітіріп шығады. Алғашқы еңбек жолын өзінің туған аулында мектеп мұғалімінен бастаған Рымгул Сапақызы кейіннен отбасылық жағдайына байланысты Семей қаласына ауысып, қазақ темір жолының №12 мектеп-интернатында, №16 қазақ орта мектебінде жастарға білім беруде, әсіресе олардың бойына ұлттық тәрбие сіңіруде, көркем әдебиетке баулуда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушы және мектептің оқу ісінің меңгерушісі ретінде көп еңбек етті. 1987-1989 жылдары Павлодар облысының білім беру басқармасында қазақ тілі мен әдебиеті бойынша инспектор қызметін атқара жүріп, қала мектептері мен облыс аудандарында желтоқсан оқиғасынан кейінгі қазақ тілін көтеру мәселелеріне, қазақша іс қағаздарын жүргізу ісіне, қазақ мектептері мен бала-бақшаларын ашу жұмыстарына белсене араласады. 1990 жылы Семей қаласының педагогикалық институтында қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы және осы жылы орыс топтарында қазақ тілін үйрету мақсатында алғаш ашылған практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалады. Кейіннен педагогикалық, зооветеринарлық, технологиялық институттары бірігіп қайтадан Семей мемлекеттік университеті болып ашылған жоғары оқу орнында кафедра меңгерушісі болады. Кафедраның басшысы ретінде кафедрадағы білім алуға құштар жастарға ғылым жолына түсулеріне толық жағдайлар жасайды, оларға қамқор болады. 2000 жылдан «Қайнар» Семей университетінде декан, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарады. Рымгул Сапақызының алдынан білім алып, оның тәрбиесінде болған қаншама жастар қазір еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етуде, араларында бірнеше ғылым кандидаттары мен ғылым докторлары бар. Жастарға тәлім-тәрбие, ғылыми бағыттар бере жүріп, өзі де 40-тан астам ғылыми еңбектер мен оқулықтар жазды. Атап айтқанда, 1992 жылы орыс тобы студенттері үшін «Қазақ тілін үйренеміз», 1994 жылы «Қазақ тілін үйренушілерге көмек» (Семей қаласы), 2009 жылы қазақ филологиясының 1 курс студенттері үшін «Қазақ тілі» оқулықтары (Алматы қаласы) жарық көрді. Сәрсекеева Рымгүл Сапақызы «Қайнар» университетінің доценті және оның бірнеше жылғы еліміздің болашағы- жастарды тәрбиелеудегі еңбегі елеусіз қалған жоқ, оның КСРО-ның «Еңбектегі ерен еңбегі үшін» медалі, «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі» төс белгісі және бірнеше рет облыстық, қалалық әкімдіктен алған мадақ қағаздары сияқты марапаттаулары осының айғағы болса керек.

Sarsekeyeva Rimgul Sapakizy. Was born in 1946 in Semey, Kainar village. In 1953 she went to primary school and left the 5th school in 1964. In 1965 she entered Semey pedagogical institute to the faculty of Kazakh and literature and graduated . Her first his career began as a school teacher in her native village then due to family circumstances she moved to Semey and continued her career as a teacher and head of studies at the secondary school № 12, №16 in Kazakh railway station. She hardly worked in the way of giving more education for youth, especially in their absorption of national education, art and literature. In 1987-1989 after December events ,working at the educational department as a inspector on Kazakh and literature she also actively took part in the opening of Kazakh secondary schools and nursery schools in order to raise the problem of Kazakh language. In 1990 she was a senior lecturer at the faculty of Kazakh language and literature of Semey Pedagogical Institute and in this year she was a head of department which first opened to teach Kazakh language for Russian groups. She became athe head of department when combined pedagogical, zoo veterinarian, technological institute into Semey state university. As the head of the chair she helped to young people to get appropriate knowledge. Since 2000 year she was a head of department and head of the chair at Semey University. The most of youngest people who were taught by Rimgul Sapakizy are in all region of Kazakhstan working in different specialty among them there are several candidates of science and doctors of science. Teaching youth she wrote over 40 scientifically research works and manual. Namely, in 1992, “Let’s learn Kazakh language”, in 1994 “Help who are learning Kazakh language” (Semey), in 2009 for students in Russian group and the manual “Kazakh language” for first year students were issued. Sarsekeyeva Rimgul Sapakizy is a senior lecturer of Kainar University and her work has been always supported. She was awarded with the medal of “For hard works in Labor”


ФИО: Дюсембаев Аскат Ануарбекович

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Должность::

Директор Издательства ТОО «Международное Агентство Подписки»

Моя история успеха:

Дюсембаев Аскат Ануарбекович родился 14 февраля 1948 года в г.Семипалатинск, в семье учителя. В 1966 году закончил средней школы №5. В 1971 году окончил Семипа-латинский зооветеринарный институт. В 1994 году очно окончил Всероссийскую Академию Внешней торговли в г.Москве, РФ. Специальность: экономист международник, ветврач. Ученая степень, звание: доцент университета «Кайнар» г.Алматы.С 1971 по 1991 годы работал ветврач Семипалатинской конторы ВО «Скотоимпорт», Зав.организационным отделом Жанасемейского райкома комсомола,Инспектором Жана-семейского районного комитета народного контроля, Инструктором Жанасемейского райкома Компартии Казахстана. С 2009г. директор Издательства ТОО «Международное Агентство Подписки» (МАП) г. Алматы. ДюсембаевАскатАнуарбекович – Выпускник Всероссийской Академии внешней торговли (г.Москва) РФ, он сформировался как ученый экономист международник в Казахстане, России и СНГ своими публикациями в области международной торговли и экспортно-транзитного потенциала Казахстана и занимается научной работой в области международной торговли. Аскат Ануарбекович хороший семьянин, вместе с супругой Шолпан Кабдрахмановной Самаевой, которая работает гл.менеджером ТОО «Международного Агентства подписки» (МАП) в г.Алматы, воспитал двух дочерей, старшая – Эльвира – окончила Семипалатинскую Государственную медицинскую Академию, ст.научный работник Республиканского центра кардиологии и внутренних болезней в г.Алматы, младшая – Эльнура - окончила факультет международных отношений Университета в г.Алматы., занимаетя издательской деятельностью.

Дюсембаев Аскат Ануарбекович 1948 жылы 14 ақпанда Семей қаласындағы мұғалімдер отбасында дүниеге келген. 1966 жылы №5 мектепті бітірген. 1971 жылы Семейдің зоотехникалық институтын бітірген. 1994 жылы Москвадағы Бүкілресейлік сыртқы академиясының іштей бөлімінің халықаралық экономист, ветврач мамандығы бойынша оқып бітірген. ;ылыми атағын Алматы қаласындағы Қайнар университетінде қорғап шықты. 1971-1991 жылдар аралығында Семей қаласындағы ВО Скотимпорт конторында мал дәрігері қызметін атқарды. Жаңа Семей аудандық райком комсомолында ұйымдастыру бөлімінде қызмет етті.Жана Семей аудандық комитетінде халықтық бақылау бөлімінде инспектор, Жана Семей аудандық комитетінде райком партиясында инструктор қызметін атқарды. 2009 жылдан бастап Алматы қаласындағы ТОО «Международное Агентство Подписки» баспасында қызмет жасады. Дюсембаев Аскат Ануарбекович – Москва қаласындағы Бүкіл ресейлік сыртқы сауда акуадемиясының түлегі. Ол ғалым, халықаралық экономист ретінде қалыптасты.

Askhat Anuarbekovich the good family man, and together with wife Sholpan Kabdrakhmanova Samaeya who works as head manager of International Agency of subscription(MAP) in Almaty city. He brought up two daughters, the eldest daughter – Elvira is the employee of the Republican center cardiology and internal diseases in Almaty city, a younger daughter is Elnura she graduated the Faculty of the International Relations of University in Almaty city, now she undertakes publishing activities.


ФИО: Калдыбаев Музаффар Ахметсафаулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Музаффар Ахметсафаулы Калдыбаев 1946 г. 17 сентября - родился в с.Борилтобе ,Талдыкурганской области. 1954 г.- родители переезжают в г.Семипалатинск 1957г - начинает учиться в 5 кл. СШ. № 5 1964 г.- оканчивает СШ.№ 5 на отлично - Золотую медаль 1964 г - 1970 г. - студент Семипалатинского государственного медицинского института лечебного факультета 1970 г .- начинае трудовой путь со специльности хирурга при железнодорожной больнице в г. Семипалатинске. 1974 г.- 1977 г. поступает в аспирантуру им.И.М. Сеченова г. Москва и досрочно оканчивает на отлично. 1977 г.- успешно защитил диссертацию на тему "Волемические нарушения при желудочно - кишечных кровотечениях" по решению комиссии присвоена научная степень - Кандидат медицинских наук 1977 г.- ассистент , доцент в Семипалатинском государственном медицинском университете на кафедре общая хирургия 1994 г - обладатель звания Хирург высшей категории 2006 г.- по решению Научного совета при СГМУ присуждается звание профессора На сегодняшний день Музафар Ахметсафаулы является автором более 90 научных работ , из них 5 рационализаторских идей , 8 учебных пособий по хирургии . За долгие годы работы был награжден благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами от Министерства Здравохранения и образования 2013 г.- было присвоено почетное звание "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласының үздігі" Супруга -выпускница 1969 г. СШ № 5 , Купишева Танаш Ризамухаметкызы .В семье шестеро детей , из них четверо являются выпускниками СШ № 5.

Мұзафар Ахметсафаұлы Қалдыбаев 1946 жылы 17- қаңтарда Талдықорған облысы Бөрлітөбе ауданында дүниеге келген. 1954 жылы отбасыммен Семей қаласына көшіп келеді. Екінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін №19-шы мектепте оқып, 1957- жылы қаланың № 5 орта мектебінің 5- сыныбына қабылданған. Бірінші күннен бастап өз сыныбында озат оқушылардың қатарында болып, барлық сыныптарды мақтау қағазымен аяқтап, үлгілі оқушы болған. 1964 жылы 11- сыныпты «Алтын медальмен» тәмамдаған. Мектепті бітірген жылы, Семей мемлекеттік медициналық институтының емдеу факультетіне студент болып түсіп, 1970 жылы үздік студенттер қатарында бітіреді. Хирург-дәрігер мамандығымен Семейдің теміржолшылар ауруханасында жұмыс істеп, онда аурухана бас дәрігерінің емдеу ісі бойынша орынбасары дәрежесіне дейін көтеріледі. 1974 жылы Москва қаласының И.М. Сеченов атындағы І- медицина институтының факультеттік хирургия кафедрасына аспирант болып түсіп, оны 1977 жылы, уақытынан бұрын үздік бітіріп, «Волемические нарушения при желудочно-кишечных кровотечениях» тақырыбына сай кандидаттық диссертацияны қорғап, сол 1977 жылы ВАКта бекітіліп, медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын алады. 1977- жылдан қазірге дейін Семей мемлекеттік медицина университетінде жалпы хирургия кафедрасының ассистенті, доценті қызмет терінде. 2006- жылы Ғылыми кеңес шешімімен СММУ профессоры атағы берілген. 1994 жылдан бастап жоғары дәрежелі хирург лауазымының иегері. Бүгінгі күні Мұзафар 90 нан астам ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде 5 рационализаторлық ұсыныстардың иегері, хирургиядан студенттерге арналған 8 оқу құралының авторы. Жалпы хирургиядан бірнеше кітаптары жарық көріп, 15 жыл шамасында медицина университеті деканының орынбасары, қазақ бөлімі деканы қызметтерін атқаруда. Бірнеше рет СММУ нің, ҚР ның денсаулық сақтау және білім беру, ғылым министрлігі тарапынан мақтау дипломдарымен, алғыс хаттарымен марапатталған. 2013 жылы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласының үздігі» атағына ие болды. 1969 жылы №5 орта мектептің түлегі болған Купишева Танаш Ризамұхаметқызымен отбасын құрған. 6 балалары бар, олардың төртеуі №5 орта мектебінде оқып бітірген.

Muzafar Akhmetsafauly Kaldybayev was born on January 17th 1946 in Taldykorgan region, in the village of Borlitobe. In 1954 his family moved to Semey. From the 2nd to the 4th grade he went to №19 secondary school, in 1957 he went to 5th grade of № 5 secondary school in Semey. Since the first days at school he had been an excellent pupil, every year he was awarded a certificate of appreciation. He was a show pupil in the class. In 1964 he finished school with a gold medal. After finishing school he was admitted to the department of general medicine in Semey medical institute, in 1970 he graduated the institute among the exemplary students. He worked as a surgeon in the railway station hospital and was appointed as an assistant of a director. In 1974 he was admitted to the fellowship of the surgeon department of the 1st medical institution named after I.M.Sechenov in Moscow, and successfully graduated in 1977, he defended his candidate work on the theme “Volemic disturbances by gastrointestinal bleeding”, that year 1977 his dissertation was approved by the State Commission for academic Degrees and Titles, after that he was honoured with title of the candidate of medical sciences. Since 1977 up today he has been an associate professor of the Surgery Department in Semey State Medical University. In 2006 he obtained a rank of the Professor. Since 1994 he has been the highest quality surgeon. Muzafar is the author of more than 90 scientific articles, which include 5 rational suggestions, and 8 study guides for students of the Surgery Department. He has published several study books on Common Surgery. During more than 15 years he has been the assistant of the Dean and the Dean of the Kazakh Department in Medical University. He was awarded several times appreciation certificates by the Ministry of Healthcare, Education and Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2013 he received award “For excellence in Healthcare of the Republic of Kazakhstan”. 1969 he married Kupisheva Tanash Rizamuhametkyzy, whoalso finished №5 Kazakh Secondary school. They have 6 children, 4 of them finished №5 Kazakh Secondary school.


ФИО: Дихамбаев Женис Какенулы

Район: Семей

Школа: КГУ«Школа-гимназия №5 имени Шакарима»

Моя история успеха:

Дихамбаев Женис Какенулы 1944 г.- родился в с. Саржал, Абайского района, Семипалатинской обл. 1950 г.- учился в начальных классах семилетней школ в с. Саржал 1953 -1960 - окончил СШ № 5 в г. Семипалатинске 1960 г.-1965 г.-студент педагогического института им. Н.К. Крупской физико - математического факультета 1965 г.- работал в Камышенской средней школе, Бородулихинского района 1966 -1967 г.- годы работы в политехническом колледже 1967 г.- преподаватель в Семипалатинском мединституте на кафедре физики 1978 -1981 г., 1996 -2000 , 2006 -2010 г.г. - заведующий кафедрой В данное время работает в СГМА старшим преподавателем. Женис Какенулы является автором многих учебных пособий по физике и инфформатике. Имеет награды : 2001 г - Благодарственное письмо от имени Президента страны за доблестный вклад в отечественную медицину, почетная грамота - " ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігіне ", нагрудной знак -" Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін "

Дихамбеков Жеңіс Какенұлы 1944 жылы Семей облысы Абай ауданы Саржал селосында туған. 1950 жылы Саржал жеті жылдық мектебінің 1-ші сыныбына барды. 1953 жылы Семей қаласының 5-ші орта мектебінің 4-ші сыныбына келіп, осы мектепті 1960 жылы күміс медальмен аяқтады. Оқу кезінде мектеп өміріне белсенді қатысып математикадан мектеп аралық олимпиадаларға қатысты, көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысты. 9-10 сыныптарда физика және кино-радио бөлмелерінде физика оқытушысына көмекші ретінде мектеп жаңалықтарын радиомен хабарлауға, физикадан тәжрибелік көрсетулер мен сабақтарды дайындауға, оқулық киноларды көрсетуге қатысты. 1960-шы жылы Семей қаласының Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институтының физико-математикалық факультетіне түсіп оны 1965-ші жылы физика және жалпы техникалық пәндер оқытушысы мамандығы бойынша бітіріп шықты. 1965-ші жылдың 1-ші қыркүйегінен Бородулиха ауданы Камышенка орта мектебінде оқытушылық қызметін бастады. Бірақ осы жылдың қараша айында әскер қатарына шақырылып, Ленинград әскери округінің Кандалакша және Мурманск қалаларында азаматтық борышын өтеп келді. 1966-шы жылдың желтоқсан айынан Семей қаласындағы тамақ өндірісінің политехникалық техникумында электротехника пәнінен 1967-ші жылдың маусым айына дейін сабақ берді. 1967-ші жылдың тамыз айынан Семей қаласының медициналық институтының физика кафедрасына оқытушы болып орналасты. Осы оқу орнында, қазір медицина универститеті, 1978-1981, 1996-2000, 2006-2010 кафедра меңгерушісі, 1987–1995 қабылдау комиссиясы мүшесі, 1995-1997 ректор көмекшісі, 1997-2004 ақпараттық-есептеу және редакциялық орталығының меңгерушісі болды. Қазіргі кезде Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында аға оқытушы болып қызмет істейді. Дихамбеков Ж.К. медициналық оқу орнында физика және информатика пәндерін оқытуға арналған 6 оқу құралының авторы. М. Жанболатовтың Тобықты Шыңғыстау шежіресі көп томдық шығармасына демеушілік үлес ретінде техникалық редакторының бірі болды. Дихамбеков Ж.К. Семей қаласының медициналық оқу орнында (СММУ) атқарған тәрбиелік, әдістемелік және басқару қызметтері үшін ҚР президентінің Алғыс хатымен (2001), денсаулық сақтау министрлігінің (1996, 2005, 2008, 2013ж.ж.) және оқу орнының Құрмет грамоталарымен және алғысымен, «ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігіне» (1998) және «Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін» төс белгілерімен (2013) марапатталды. №5-ші Семей орта мектебінің 1960-шы жыл түлектері бастауыш сыныптарда Ө.Махмутовадан, химия-биология пәндерінен С.Махмутовадан, географиядан Ж.Бояубаевтан, қазақ тілі мен әдебиетінен Р.Сейсембаевадан, тарихтан Қ.Сейсембаевтан, физикадан Р.Дүкенбаев, М.Естекбаев және Б.Жумагельдиндерден, орыс тілі мен әдебиетінен В.С.Маринкинадан, математикадан және сынып жетекшіміз Х.Ю.Габидуллинадан және 1950-1960 жылдарда қызмет істеген №5-ші мектеп оқытушыларынан дәріс, білім және тәрбие алғандарын мақтан тұтады.

Dihambekov Zhenis Kakenuly was born in 1944 in Abay region, in the village of Sarzhal. In 1950 he was admitted to the first grade of the 7 grade school in Sarzhal. In 1953 he went to the 4th grade of № 5 secondary school in Semey, In 1960 he finished this school with the silver medal. During his learning at school he took an active part in the Olympic games on Mathematics between the city schools, he was the member of an art circle. When he was in 9-10th grades he was the assistant of the Physics teacher and took part in the radio news messaging at school, and he assisted his teacher to show educational films. In 1960 he was admitted to the Department of Physics and Mathematics in Semey Pedagogical Institute named after N.K.Krupskaya, and finished the institute in 1965 and got the qualification of the teacher of Physics and the Common technical subjects teacher. Since September 1965 he worked as a teacher in Borodulikha region in the Kamyshenka secondary school. But in November 1965 he was called up for military service to Leningrad. He discharged his civic duty in Kandalaksha and Murmansk. Between 1966-1967 he was an electric engineering teacher in the Polytechnic college in Semey. In 1967 he started his work as a Physics teacher in the Department of Physics in Semey Medical Institute, between 1978-1981, 1996-2000, 2006-2010 he was the Head of the Department, between 1987-1995 he was a member of admission committee, between 1995-1997 he was an assistant of the rector, between 1997-2004 he was the head of the information and editorial centre. Now he is a professor of Public Health Department. Dihambekov Zh.K. is the author of 6 study guides for Physics and Informatics in medical institutions. He made his contribution as a technical editor by publishing a multi volume edition of a folk tale about Tobykty Shyngyztau by M.Zhanbolatov. Dihambekov Zh.K. was several times awarded the grateful letters of the President of the Republic of Kazakhstan for excellent work in the field of education (1996, 2005, 2008, 2013). He also was awarded the Certificate of Merit, “For excellence in Healthcare of the Republic of Kazakhstan” (1998) and was honoured the medal “For Distinguished Labour in Semey Medical University” (2013). He is very proud of being a pupil of the primary school teacher O.Mahmutova, Chemistry and Biology teacher S.Mahmutova, Geography teacher Zh. Boyaubayev, Kazakh and Literature teacher R.Seysembayeva, History teacher K.Seysembayev, Physics teachers R.Dukenbayev, M.Yestekbayev and B.Zhumageldin, Russian and Literature teacher V.S. Marinkina, Mathematics and class teacher H.Yu.Gabidullina in 1960-s.